Chủ Nhật, Tháng Tám 14, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIMẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

………., ngày tháng năm………

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

– Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014 / QH13;

– Căn cứ Thông tư số 19/2016 / TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015 / NĐ-CP ngày 20/10 Năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

Bạn Đang Xem: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà chung cư

– Các căn cứ khác: …………………………………………………….

Hai bên của chúng tôi bao gồm:

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (NỘP BÊN A)

– Ông bà): …………………………………………………………………………………………………

(Nếu là cá nhân thì điền thông tin cá nhân. Tổ chức).

– Số CMND: …………………… do CA …………………… .ngày cấp

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

– Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Đầu tư chung cư thời điểm nào là tốt nhất?

– Số tài khoản (nếu có) ………… .. tại ngân hàng …….

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (NỘP BÊN B)

– Ông bà): …………………………………………………………………………………………………

(Nếu là cá nhân thì điền thông tin cá nhân. Tổ chức).

– Số CMND: …………………… do CA …………………… .ngày cấp

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

– Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Đầu tư chung cư thời điểm nào là tốt nhất?

– Số tài khoản (nếu có) ………… .. tại ngân hàng …….

Cả hai chúng tôi đồng ý thống nhất các nội dung sau:

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà với nội dung sau:

 1. Tên, số hợp đồng, phụ lục hợp đồng, ngày ký (hoặc hợp đồng chuyển nhượng ký ngày… nếu chuyển từ lần thứ 2 trở đi)……………………
 2. Bên bán nhà ở: Chủ đầu tư (Công ty ……………………
 3. Loại hình nhà ở: …………, tại dự án: ……………………………………………………;
 4. Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..
 5. Biên bản bàn giao nhà (nếu có);
 6. Giá bán …………………… d (bằng chữ: …………………………………………………… ..)
 7. Số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư: ……………………………………………………
 8. Trường hợp Bên A đã nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư và thanh toán đầy đủ cho chủ đầu tư thì cần ghi rõ số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư.

Điều 2: Các tài liệu, giấy tờ kèm theo

 1. Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty …………………………………………………….
 2. Phiếu thu tiền mua bán nhà với chủ đầu tư kèm theo hóa đơn VAT (nếu có).
 3. Các tài liệu khác: ………………………………………………………………………………………………..
 4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: ………… ..

Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán chuyển nhượng hợp đồng

 1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ……………… đồng

(bản văn:…………………………………………………………………….)

Giá chuyển nhượng này bao gồm:

– Số tiền Bên A đã thanh toán cho Chủ đầu tư theo hóa đơn (phiếu thu) là: …………… đồng (bản văn………………… )bằng ………….% giá trị Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ đầu tư.

– Các khoản khác Bên A thanh toán liên quan đến căn nhà đã chuyển nhượng này (có hóa đơn, biên lai kèm theo): …………… ..VND (bản văn……………………………….)

 1. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng đồng Việt Nam (thanh toán qua tài khoản của bên A hoặc thanh toán bằng tiền mặt ……………)
 2. Chính sách thanh toán: …………………………………………………….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của văn bản này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của văn bản này không có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, không có thế chấp …………;

c) Bàn giao hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của văn bản giao khoán và văn bản giao khoán nếu hợp đồng chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi;

d) Cùng Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận hợp đồng chuyển nhượng với Chủ đầu tư;

đ) Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật mà Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định;

e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ đầu tư kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận;

g) Nộp tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Xem Thêm : Điểm mới khi mua bán, thuê mua Condotel, Officetel

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này (có biên nhận của hai bên);

b) Giao nhận hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu hợp đồng chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi)các giấy tờ liên quan đến nhà ở theo thỏa thuận;

c) Tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ đầu tư và được coi là người mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận. ;

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại chủ đầu tư vào văn bản này;

đ) Nộp tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho bên A gây thiệt hại;

e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên (như Bên B nộp thuế thu nhập thay cho Bên A; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại ….) ………….

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp về nội dung văn bản này thì các bên cùng nhau bàn bạc, thương lượng để giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng

Văn bản giao khoán này có hiệu lực kể từ thời điểm có đủ các điều kiện sau:

a) Có đầy đủ chữ ký của các bên;

b) Công chứng, chứng thực (nếu theo quy định phải công chứng, chứng thực);

c) Có xác nhận của chủ đầu tư.

Văn bản này được lập thành 07 bản, có giá trị pháp lý như nhau; Mỗi bên giữ 01 bản, cơ quan công chứng 01 bản, cơ quan thuế 01 bản, chủ đầu tư 03 bản.

QUA MỘT BÊN
(chữ ký, nếu tổ chức, đóng dấu)
B MẶT
(chữ ký, nếu tổ chức, đóng dấu)

Chứng nhận hoặc chứng thực có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Văn phòng công chứng (hoặc Phòng) hoặc UBND …………………… chứng nhận hoặc chứng thực: Các bên có tên trong văn bản chuyển nhượng này đã đồng ý với việc bên chuyển nhượng là Ông. (hoặc tổ chức) ……………………. là người đã mua nhà ở theo hợp đồng mua bán nhà số …… ngày… .tháng… .năm…. ký với chủ đầu tư ………………(hoặc Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày… .tháng… .năm…. của Ông chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi) nay chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn nhà này cho bên nhận chuyển nhượng là Mr. hoặc tổ chức …………………….

Sau khi có giấy chứng nhận này, hai Bên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và yêu cầu chủ đầu tư …………………… xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này. /.

…….., ngày tháng năm……
Công chứng viên hay công chứng viên
(ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của chủ đầu tư …… .. (ghi tên công ty bán nhà …………………….)

Công ty ………… ..xác nhận Ông (Bà) (hoặc tổ chức): ………… ..là người đã mua nhà ở theo Hợp đồng mua bán nhà ở số …… ngày… .tháng… .năm….(hoặc Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày …… của Ông (Bà) hoặc tổ chức ……………… nếu là lần chuyển nhượng thứ 2 trở đi), Nay công ty …………………… xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở giữa Ông (Bà) hoặc tổ chức …………………… và Ông (Bà) hoặc tổ chức …………………….

Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty ………… .sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng là Ông (Bà) hoặc tổ chức …………………… theo thông tin ghi trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng này. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở theo Hợp đồng mua bán nhà ở số ………… đã ký với công ty. /.

…….., ngày tháng năm……
Đại diện công ty
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: https://chungcumoi.net
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments